پورتال كاركنان شرکت سیمان هرمزگان
كارخانه سيمان هرمزگان در ۸۰ كيلومتري جنوب غربي بندرعباس و در نزديكي شهر ساحلي بندر خمير در كرانه آبهاي نيلگون خليج فارس قرار گرفته است. اين كارخانه داراي ظرفيت اسمي توليد ۱۸۰۰۰۰۰ تن كلينكر در سال مي باشد اما با توجه به نياز بازارهاي مصرف قادر به توليد و تحويل ۲۰۰۰۰۰۰ تن انواع سيمان پرتلند تيپ I و II و پوزولاني بوده و در رده چهارم كارخانه هاي سيماني كشور قرار دارد كارخانه سيمان هرمزگان در ۸۰ كيلومتري جنوب غربي بندرعباس و در نزديكي شهر ساحلي بندر خمير در كرانه آبهاي نيلگون خليج فارس قرار گرفته است. اين كارخانه داراي ظرفيت اسمي توليد ۱۸۰۰۰۰۰ تن كلينكر در سال مي باشد اما با توجه به نياز بازارهاي مصرف قادر به توليد و تحويل ۲۰۰۰۰۰۰ تن انواع سيمان پرتلند تيپ I و II و پوزولاني بوده و در رده چهارم كارخانه هاي سيماني كشور قرار دارد كارخانه سيمان هرمزگان در ۸۰ كيلومتري جنوب غربي بندرعباس و در نزديكي شهر ساحلي بندر خمير در كرانه آبهاي نيلگون خليج فارس قرار گرفته است. اين كارخانه داراي ظرفيت اسمي توليد ۱۸۰۰۰۰۰ تن كلينكر در سال مي باشد اما با توجه به نياز بازارهاي مصرف قادر به توليد و تحويل ۲۰۰۰۰۰۰ تن انواع سيمان پرتلند تيپ I و II و پوزولاني بوده و در رده چهارم كارخانه هاي سيماني كشور قرار دارد
ورود

ورود با: